Nieuwe woningen in Achtmaal

Margriet van de Laer heeft in Achtmaal 5 nieuwe sociale huurwoningen gekocht in het uitbreidingsplan "Achter 't Packhuis". De start van de nieuwbouw is gepland medio 2022. De huurprijzen zijn nog niet bekend maar u kunt zich alvast inschrijven via deze site. Daar vindt u ook de regels voor toewijzing. Bij de toewijzing hebben de zittende bewoners van het Neijsenpad voorrang. 
De bestaande woningen aan het Neijsenpad zullen bij leegstand worden verkocht (via de plaatselijke makelaar van Hassel). 
Voor meer informatie : info@margrietvandelaer.nl 

geplaatst : 16-08-2021
 • woningen Achtmaal opgeleverd.

  10-08-2023
  Door bouwbedrijf Maas/Jacobs zijn in juli 2023 de 5 nieuwe woningen in de Timberwolfstraat te Achtmaal opgeleverd. De woningen zijn inmiddels verhuurd. De huurprijs bedraagt € 675,-- per maand. Prijspeil juli 2023. U kunt zich als woningzoekende via onze site inschrijven. Voor deze woningen gelden dezelfde toewijzingsregels als voor onze andere woningen. 
   
 • Privacywetgeving

  24-05-2018
  Op 25 mei 2018 is nieuwe privacywetgeving in werking getreden. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die ook van toepassing is op Margriet van de Laer. 

  De verordening richt zich op de bescherming van persoonsgegevens en dan met name die in de persoonlijke levenssfeer liggen. De AVG maakt onderscheid tussen persoonsgegevens zoals uw adres, e-mailadres en bankrekeningnummer en bijzondere persoonsgegevens zoals geloof, ras, politieke gezondheid etc. 

  Margriet van de Laer vraagt u alleen persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens. 

  Als u zich in laat schrijven als woningzoekende en als u een woning krijgt toegewezen leggen wij alleen vast :
  Algemeen  : Naam, voorletters, geboortedatum (Margriet van de Laer wijst cfm de statuten primair toe aan ouderen)
  Contactgegevens :  adresgegevens, e-mails, telefoonnummer vast en/of mobiel.
  Inschrijving : inschrijfdatum, urgentie, voor welk complex(en) u ingeschreven wenst te staan.

  Deze opsomming is niet uitputtend maar geeft een goed beeld welke soort gegevens zijn vastgelegd. 

  Wij vragen in tegenstelling tot voorheen niet meer om inkomensgegevens als u zich inschrijft.  Als u deze in het verleden hebt doorgegeven hebben wij die vernietigd. 
  Wij wijzen u er op dat op het moment van toewijzing u wel inkomensgegevens moet overleggen omdat wij boven een bepaald salaris geen woning mogen toewijzen. Na inzage zullen wij deze inkomensgegevens niet opslaan. 

  Wij leggen geen foto- en filmmateriaal vast van onze huurders en/of degene die ingeschreven staan. 
  Wij zullen bovengenoemde gegevens niet verder gebruiken, in welke vorm dan ook.  Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Mocht het om welke reden dan ook een keer misgaan, dan zullen wij handelen conform de regels van de AVG en zo nodig gedupeerden informeren. 

  U kunt als huurder of als ingeschrevene altijd inzage vragen van uw opgeslagen gegevens. U kunt die kenbaar maken via een mail aan het e-mailadres info@margrietvandelaer.nl u kunt dan ook per mail aangeven dat uw gegevens gewijzigd dienen te worden. 

  Het bestuur van Margriet van de Laer 
   
 • nieuws

  25-04-2014
  Margriet van de Laer is een stichting die zich (op grond van de statuten) richt op de verhuur van sociale huurwoningen aan senioren.

  Het komt voor dat er bij bovenwoningen in Nederven (te Zundert) en Wernhout geen kandidaten zijn die tot deze categorie gerekend kunnen worden.

  Dit betekent dat een bovenwoning dan verhuurd kan worden aan een jongere.

  Voorwaarde is dat het een alleenstaande jongere betreft.